VŚEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


 

OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti ERAWAN MASSAGE s.r.o.
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

 

Tieto osobitné obchodné podmienky vydané spoločnosťou ERAWAN MASSAGE s.r.o., so sídlom Úzka 719/3, 924 01 Galanta, IČO: 46 939 709, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30663/T (ďalej len prevádzkovateľ), upravujú podmienky nákupu a využitia darčekových poukážok pre poskytovanie služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných prevádzkovateľom v ním prevádzkovanom masážnom salóne (ďalej len „prevádzka“).

Darčeková poukážka oprávňuje osobu, ktorá je držiteľom darčekovej poukážky (ďalej len „zákazník“), na využívanie služieb na prevádzke, na ktoré je darčeková poukážka vystavená, alebo v hodnote, na ktorú je darčeková poukážka vystavená (ďalej len „Darčeková poukážka“).

Záujemca o Darčekovú poukážku (ďalej len „objednávateľ“) má možnosť kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom, telefonicky alebo priamo na prevádzke, (všetky kontaktné informácie sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa) v čase určenom prevádzkovateľom,  za účelom získania informácií o kúpe Darčekovej poukážky, typoch Darčekových poukážok a rozsahu ich služieb  a o možnostiach čerpania Darčekových poukážok.

 

PLATNOSŤ DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK!

obyčajná darčeková poukážka 6 mesiacov od jej vystavenia

vianočná darčeková poukážka - 12 mesiacov od jej vystavenia

 

I. Objednávka darčekovej poukážky online

Zákazník objednáva poukážku ponúkanú predávajúcim prostredníctvom svojej webovej stránky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zákazníkom vybraná poukážka na služby poskytované predávajúcim a je záväzná (ďalej len „zmluva“). Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom nadobúda účinnosť doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho na mailovú adresu zákazníka, z ktorej prišla objednávka. Následne je zákazník povinný - najneskôr do 3 pracovných dní - uhradiť objednávku. Ihneď po pripísaní zaplatenej sumy objednávky na účet predávajúceho, predávajúci pošle poukážku na adresu kupujúceho (najneskôr do 3 pracovných dní).

 

II. Cenové podmienky

Aktuálna cena poukazu je uvedená vždy na webovej stránke predávajúceho a to v závislosti od druhu vybraného poukazu zo strany zákazníka. Cena sa uvádza vždy s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny poukazov, s tým, že nové ceny poukazov sú pre zákazníka platné odo dňa ich zverejnenia na adrese www.erawan.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na poukaz už objednaný zákazníkom.

 

III. Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

» platba v hotovosti pri prevzatí poukážky v salóne ERAWAN MASSAGE s.r.o.
» platba vopred bankovým prevodom pri objednávke online

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

» osobný odber
» zasielanie poštou na adresu

 

IV. Iné podmienky

Zákazník berie na vedomie, že na úspešné využitie poskytovaných služieb, vyplývajúcich zo samotného poukazu, je potrebná rezervácia konkrétnej zákazníkom vybranej a objednanej služby u predávajúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke predávajúceho www.www.erawan.sk alebo na samotnom poukaze, a to v dostatočnom časovom predstihu. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nemá možnosť ovplyvniť skutočnosť, ak na prípadný zákazníkom žiadaný termín poskytnutia služby už rezervácia nie je možná z dôvodu vyťaženosti predávajúceho a poskytovania služieb inému zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie povinnosť preukázania sa Predávajúcemu zakúpeným poukazom pred samotným poskytnutím služby uvedenej na poukaze. Predávajúci je oprávnený zákazníkovi odoprieť poskytnutie služby, ak mu zákazník takýto poukaz nepredloží.

Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne). Po uhradení ceny Darčekovej poukážky nie je možné Darčekovú poukážku vrátiť, ani žiadať vrátenie zaplatenej ceny alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.

V prípade kúpy Darčekovej poukážky na využitie služieb nie je okamihom vzniku zmluvného vzťahu (bod 11 týchto obchodných podmienok) objednávateľ ani zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) a § 1 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba platnosti Darčekovej poukážky je uvedená na Darčekovej poukážke. Posledný deň platnosti Darčekovej poukážky musí pripadnúť najneskôr na deň ukončenia čerpania služieb na základe Darčekovej poukážky (deň vykonania masáže). Uplynutím doby platnosti Darčekovej poukážky uvedenej na Darčekovej poukážke právo na využitie služby, na ktorú je Darčeková poukážka vystavená, ZANIKÁ a objednávateľ služby ani zákazník nemá nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu, ani nárok na vrátenie zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti, ani náhradu škody. Predĺženie doby platnosti Darčekovej poukážky NIE JE MOŽNÉ.

Nedostatok neobsadených termínov nie je dôvodom na nevyužitie služby z dôvodov na strane prevádzkovateľa.

 

SÚŤAŽE A LEHOTY K VYZDVIHNUTIU VÝHRY

V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej ERAWAN MASSAGE s.r.o, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené ERAWAN MASSAGE s.r.o výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

 

VII. Ochrana osobných údajov zákazníka

Zákazník týmto udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní objednávkového formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom výlučne obchodným, vyplývajúcim zo zmluvy a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákazník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi na adresu erawan@erawan.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje zákazník dobrovoľne, a to na dobu určitú, počínajúc jeho udelením, až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi zákazníkom a predávajúcim.

 

VIII. Podmienky reklamácie

Ak zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží poukaz, alebo poukaz má iné nedostatky, môže ich reklamovať, a to písomne e-mailom na adresu: erawan@erawan.sk.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude v uvedenej lehote zo strany predávajúceho vybavená, je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

IX. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné).

Dohľad nad dodržiavaním spotrebiteľských práv a právom chránených záujmov zákazníka ako spotrebiteľa, a to v súlade s príslušnými spotrebiteľskými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

 

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.erawan.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu zákazník zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2013